LEGI  IN  VIGOARE

   

Legea nr.46/2003 a drepturilor pacientului

Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicata, actualizata
Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii (republicata)
Legea nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului

Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în munca
Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale

OUG nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă
OUG nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

OUG nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
OUG nr.158/2005-concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
HGR nr.34/2015-norme privind dosarul electronic de sanatate al pacientului

HGR nr.206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016

HGR nr. 161 din 16 martie 2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru

HGR nr. 153 din 29 martie 2018 privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă
HGR nr. 286 din 23 martie 2011 pentru ocupare a unui post vacant sau temporar vacant

HGR nr.451/2004-Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 104-2003 privind manipularea cadavrelor umane
HGR nr.720/2008-Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii
HGR nr.900/2012-norme privind cardul national de asigurari sociale de sanatate

HGR nr.1103/2014-metodologie pentru prevenirea abandonului de copii in unitati sanitare
HGR nr.1425/2006-Norme metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319-2006
OMS nr.60/2006 - aplicarea prevederilor OUG nr. 158-2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
OMS nr.386/2004-Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46-2003
OMS nr.386/2015 Norme tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016

ORDIN nr. 763 din 22 iunie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016
OMS nr.446/2015-tratamentul pacienţilor critici cu leziuni traumatice acute
OMS nr.447/2015-tratamentul endovascular al pacienţilor critici cu leziuni vasculare periferice acute

OMS nr.457/2001-denumire şi codificare structuri organizatorice ale unităţilor sanitare din România
OMS nr.460/2010-Metodologia transmiterii rapoartelor aferente programelor naţionale de sănătate cu scop curativ

OMS nr.546/2010-Regulamentul privind acordarea sporurilor la salariile de bază (MS+DSP)
OMS nr. 813/2015-Planul sectorial al MS de finantare a cercetarii in domeniul medical 2015-2017

OMS nr.832/2008-formularele de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală

OMS nr.867/2011-biletul de trimitere si biletul de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
OMS nr.867/2015-tratamentul endovascular al pacienţilor critici cu leziuni vasculare periferice acute
OMS nr.869/2018 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice

OMS nr.870/2004-Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar
OMS nr.870/2011-Privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală
OMS nr.914/2006-normele pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare de catre spitale
OMS nr.919/2006- Norme metodologice de înregistrare, stocare, prelucrare şi transmitere a informaţiilor legate de activitatea spitalului
OMS nr.1141/2007 privind pregatirea prin rezidentiat

OMS nr.1301/2008-protocoale terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale

OMS nr.1365/2008-paza şi regimului de acces în unităţile sanitare publice cu paturi
OMS nr.1470/2011 - criterii privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sector

OMS nr.1706/2007 privind organizarea unitatilor de primire a urgentelor

OMS nr.1764/2006 privind clasificarea spitalelor

OMS nr.1782/2006-înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale
OMS nr.2021/2008-Norme metodologice privind Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat

Ordin CNAS nr.98/2015-procedura eliberarii si utilizarii cardului national de asigurari sociale de sanatate
Ordin CNAS nr.185-2015 Norme tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pe anii 2015-2016
Ordin CNAS nr. 208/2015 - reguli confirmare date pacienti spitalizati si metodologie evaluare cazuri neconfirmate

Ordin CNAS nr.225/2013-documentele justificative privind raportarea activit ii realizate de catre furnizorii de servicii medicale
Ordin CNAS nr.268-2013-Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sanatate curative
ORDONANŢĂ nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului